Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Resku

Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Resku

Projekty UE

Powiat Łobeski, informuję że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.5 „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” realizuje projekt pn. „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Resku” nr RPZP.02.05.00-32-A022/16.

Całkowita wartość projektu - 4.350 982,22 zł

Kwota dofinansowania - 3.698.334,88 zł

Opis, cel i planowane efekty projektu:

Projekt zakłada wykonanie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Resku. W wyniku przebudowy powstanie kondensacyjna kotłownia gazowa współpracująca z istniejącą instalacją kolektorów słonecznych oraz montaż kotła grzewczego na biomasę. W budynku głównym, w budynku pralni i kotłowni instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zostanie przebudowana. Zostaną ocieplone przegrody zewnętrzne oraz zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa. Wymienione zostaną wyeksploatowane drzwi oraz zostanie docieplona połać dachowa w budynku pralni i kotłowni. Przebudowana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni ze stołówką w budynku głównym, budynku pralni
i kotłowni. Zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie. Zamontowane zostaną indywidualne liczniki ciepła, ciepłej wody i chłodu. Projekt również przewiduje zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu łącznika.

Głównym celem projektu jest:

  • zmniejszenie energochłonności budynków Domu Pomocy Społecznej w Resku,
  • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery z 297,778 do 102,493 ton równoważnika CO2/rok,
  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE podnosząc poziom zerowego do 21,083 MWh/rok.