Otwarte Konkursy Ofert

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Łobzie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
i działań na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Powiatu Łobeskiego w 2022 r.

Ogłoszenia o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. "Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łobeskiego w 2023roku".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji ruchowej dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego w 2023 r.

Ogłoszenie konkursu Integracja i Reintegracja