Otwarte Konkursy Ofert

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Łobzie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
i działań na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Powiatu Łobeskiego w 2022 r.

Ogłoszenia o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert