Informacja dla konsumentów

Informacja dla konsumentów

Witamy serdecznie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela mieszkańcom powiatu łobeskiego bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów

Do zadań Rzecznika należy m.in. udzielanie porad prawnych oraz występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów.

Uwaga! Konsumenci mogą liczyć na wystąpienie ze strony Rzecznika po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, przy czym osobom potrzebującym takiego wsparcia, Rzecznik może pomóc również w sporządzeniu reklamacji, odstąpienia od umowy czy innego pisma. 

Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron.

Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczą z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń. Listę rzeczoznawców prowadzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, można ją znaleźć pod tym adresem. https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/index.php/lista-rzeczoznawcow

Aby uzyskać pomoc Rzecznika w sprawie, konsument powinien złożyć w Biurze u Rzecznika wypełniony wniosek o udzielenie pomocy prawnej, wraz z załącznikami (wniosek dostępny jest bezpośrednio w biurze, a także do pobrania w załączeniu.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łobzie działa wyłącznie w sprawach konsumenckich.

Konsumentem, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela mieszkańcom powiatu łobeskiego

bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, w szczególności:

  • udziela porad konsumenckich i informacji prawnych;
  • pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne;
  • występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;
  • prowadzi edukację konsumencką
  • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
  • wykonuje inne zadania określone w przepisach.

Interwencje Rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są wyłącznie po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę.

Rzecznik nie może rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców. Rzecznik występuje do przedsiębiorców w sprawach, w których dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu.