Bezpieczeństwo w Powiecie

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przyjmowaniu nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej.

Obrona Cywilna

Obrona cywilna jest to system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Starosta Łobeski Zarządzeniem nr 23/2019 z dnia 29 marca 2019 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty Łobeskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

Stopnie alarmowe i Stopnie alarmowe CRP

Jak zostać szeregowym zawodowym

Pomoc bezdomnym w czasie mrozów

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi w celu zapobieżenia zagrożenia ich życia lub zdrowia na terenie Powiatu Łobeskiego

Jak się zachować w przypadku...