Program współpracy z NGO

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łobeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 r.

  • autor: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łobeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 r. , data: 2021-05-25

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOBESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK

Sprawozdanie realizacji programu współpracy Powiatu Łobeskiego z organiuzacjami pozarządowymi w 2023 r.

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych