Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łobeskiego w 2023r.

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji ruchowej dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego w 2024 r.

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Łobeskiego w 2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Łobeskiego w 2024 r.