Podmioty zajmujące się polubownym rozwiązywaniem sporów konsumenckich

Podmioty zajmujące się polubownym rozwiązywaniem sporów konsumenckich

Inspekcja Handlowa Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie

ul. Wielkopolska 45, 70-450 Szczecin., Województwo Zachodniopomorskie

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

Rodzaje sporów konsumenckich:

 • spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami
 • spory cywilnoprawne pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Kategorie sporów konsumenckich:

 • inne usługi, inny transport, naprawa samochodów, sprzedaż towarów, usługi deweloperskie, usługi edukacyjne niepubliczne, usługi remontowe, usługi turystyczne

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

ul. Chałubińskiego 8/32, 00-613 Warszawa, Województwo Mazowieckie

www.cprsz.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Rodzaje sporów konsumenckich:

 • spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami
 • spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą wynikające z zawartej z konsumentem umowy oraz spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą będącym producentem żywności, którą konsument nabył od innego przedsiębiorcy.

Kategorie sporów konsumenckich:

 • sprzedaż towarów

Izba Gospodarki Elektronicznej

ul. Pańska 96 lok. 83,00-837 Warszawa,Województwo Mazowieckie

www.mediacjeeizby.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Rodzaje sporów konsumenckich:

 • spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami
 • spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi członkami e-Izby mającymi swoją siedzibę w Polsce, prowadzącymi sprzedaż towarów lub usług przez Internet

Kategorie sporów konsumenckich:

 • sprzedaż towarów, listy, paczki, usługi edukacyjne niepubliczne, usługi telekomunikacyjne, usługi turystyczne

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, Województwo Mazowieckie

www.koordynator.ure.gov.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Rodzaje sporów konsumenckich:

 • spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami
 • spory pomiędzy odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi

Kategorie sporów konsumenckich:

 • usługi energetyczne

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Województwo Mazowieckie

www.uke.gov.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Rodzaje sporów konsumenckich:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami:

 • spory cywilnoprawne między konsumentami a dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
 • spory cywilnoprawne pomiędzy nadawcami albo adresatami a operatorami pocztowymi

Kategorie sporów konsumenckich:

 • usługi telekomunikacyjne, listy, paczki

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, Województwo Mazowieckie

rf.gov.pl/polubowne

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Rodzaje sporów konsumenckich:

 • spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami
 • spory pomiędzy:
  1. osobami fizycznymi a przedsiębiorcami będącymi podmiotami rynku finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym
  2. osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorca) a przedsiębiorcami będącymi podmiotami rynku finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym

Kategorie sporów konsumenckich:

 • usługi bankowe, inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe

Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Województwo Mazowieckie

pasazer.gov.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Rodzaje sporów konsumenckich:

 • spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami
 • spory pomiędzy pasażerami a przewoźnikami kolejowymi, zarządcami infrastruktury kolejowej, właścicielami dworca bądź zarządzającymi dworcem

Kategorie sporów konsumenckich:

 • transport kolejowy

Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, Województwo Mazowieckie

www.pasazerlotniczy.gov.pl

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Rodzaje sporów konsumenckich:

 • spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami
 • spory cywilnoprawne pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem lotniczym, organizatorem turystyki albo sprzedawcą biletów

Kategorie sporów konsumenckich:

 • transport lotniczy, spory cywilnoprawne w zakresie roszczeń majątkowych wynikające z rozporządzenia 261/2004/WE (odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie lub opóźnienie lotu) lub rozporządzenia 2111/2005/WE (informowanie o tożsamości przewoźnika lotniczego)

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańcow Warszawy 1, 00-030 Warszawa, Województwo Mazowieckie

www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Rodzaje sporów konsumenckich:

 • spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami
 • spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności spory wynikające ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a odbiorcami usług finansowych świadczonych przez te podmioty

Kategorie sporów konsumenckich:

 • usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, inne usługi finansowe, inne usługi

Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa, Województwo Mazowieckie

zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Rodzaje sporów konsumenckich:

 • spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami
 • spory pomiędzy konsumentami a konsumenckichmi

Kategorie sporów konsumenckich:

 • usługi bankowe

http://polubowne.uokik.gov.pl/