Patronat Starosty Łobeskiego

Zgodnie z Uchwałą Nr 97/2019 Zarządu Powiau w Łobzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Łobeskiego.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU STAROSTY ŁOBESKIEGO

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Łobeskiego nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami (kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi, turystycznymi, turniejami, zawodami, wyścigami, konkursami, targami, itp.) o znaczeniu i zasięgu lokalnym, powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym zwanymi w treści regulaminu „imprezami”.

§ 2

 1.  Starosta Łobeski może objąć swoim Patronatem imprezę służącą wykonaniu zadań o charakterze powiatowym oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych, sprzyjającą w szczególności:
  1. promocji powiatu,
  2. integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
  3. pobudzaniu aktywności gospodarczej,
  4. rozwojowi sportu, turystyki, kultury,
  5. polityce społecznej,
  6. ochronie środowiska.
 2. O patronat mogą ubiegać się organizatorzy imprez o charakterze kulturowym, oświatowym, sportowym lub promocyjnym, będący:
  1. organizacją pozarządową,
  2. organizacją społeczną,
  3. jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego,
  4. instytucją kultury,
  5. jednostką samorządu terytorialnego organizującą działalność kulturalną.
  6. Starosta Łobeski nie obejmuje Patronatem imprez o charakterze komercyjnym.
  7. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.

§ 3

 1. Przyznanie Patronatu nie jest związane bezpośrednio z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat Łobeski.
 2. W zakresie sprawowanego Patronatu Starosta Łobeski funduje nagrody oraz może udzielić wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów organizowanej imprezy lub poprzez inne działania niezwiązane z udziałem finansowym.

§ 4

 1.  Organizatorzy imprezy ubiegający się o patronat Starosty Łobeskiego zobowiązani są do złożenia wniosku o objęcie patronatem stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łobzie: www.powiatlobeski.pl).
 2.  Wniosek o objęcie imprezy patronatem przez Starostę Łobeskiego składa się w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez.
 3.  Etapy opiniowania wniosków zależne są od wysokości oczekiwań rzeczowych lub finansowych wobec Starostwa Powiatowego w Łobzie.
  1. do 2 000,00 - wniosek opiniowany jest przez pracownika merytorycznego Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu a następnie przedstawiony do akceptacji Staroście Łobeskiemu, z zastrzeżeniem, iż w sytuacjach niejasnych i/lub wymagających dodatkowej opinii, złożony wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania dla Zarządu Powiatu w Łobzie na najbliższym możliwym posiedzeniu;
  2. powyżej 2 000,00 zł – wniosek opiniowany jest przez pracownika merytorycznego Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu a następnie przedstawiony do zaopiniowania i akceptacji przez Zarząd Powiatu w Łobzie na najbliższym możliwym posiedzeniu.
 4. Zasady dotyczące składania wniosków o objęcie imprezy patronatem:
  1. termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Łobeskiego nie może być krótszy niż 14 dni przed planowaną datą organizacji imprezy,
  2. wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane,
  3. w szczególnie uzasadnionych przypadkach można rozpatrzyć wniosek złożony z przekroczeniem terminu określonego w §4 ust. 4 pkt 1.
 5. Ostateczną decyzję o objęciu patronatem podejmuje Starosta Łobeski.

§ 5

 1. Informacja o przyznaniu Patronatu Starosty Łobeskiego zostaje przekazana do wnioskodawcy telefonicznie lub w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Informację o odmowie objęcia patronatem przez Starostę Łobeskiego przekazuje się wnioskodawcy w formie pisemnej.
 3. Informacje, o których mowa w ust.1 i 2 nie wymagają uzasadnienia i są ostateczne.

§ 6

 1.  Objęcie Patronatem Starosty Łobeskiego określonej imprezy wiąże się z obowiązkiem, po stronie organizatora, do wizualizacji patronatu poprzez umieszczenie symboli Powiatu Łobeskiego, oraz informacji o objęciu patronatu przez Starostę w miejscu imprezy oraz materiałach informacyjno - promocyjnych np.: plakatach, reklamach, zaproszeniach, itp.
 2.  Fakt przyznania patronatu honorowego nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych lub marketingowych.
 3.  Treść i forma wizualizacji Patronatu Starosty Łobeskiego podlega konsultacji z Wydziałem Spraw Społecznych i Promocji Powiatu.
 4.  Przyznanie Patronatu Starosty Łobeskiego stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy.
  1. Sprawozdanie w wersji elektronicznej powinno zostać przesłane do wydziału merytorycznego w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy wraz z dokumentacją fotograficzną.
  2. Nie złożenie sprawozdania i/lub nie zastosowanie się do zaleceń okreslonych w § 6 ust. 1 skutkuje odmową udzielenia patronatu w przypadku planowania kolejnego przedsięwzięcia.
  3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  4. Wzór oświadczenia o odbiorze nagród dla uczestników imprezy objętej patronatem przez Starostę Łobeskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
  5. Wzory: wniosku o objęcie Patronatem, sprawozdania, oświadczenia o których mowa w § 4 ust. 1 , § 6 ust. 4 pkt. 3 oraz 4 dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łobzie.

§ 7

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Łobeski może pozbawić organizatora przyznanego wcześniej patronatu.
 2. O pozbawieniu patronatu organizator jest informowany pisemnie przez wydział merytoryczny odpowiedzialny za realizację patronatów w Starostwie Powiatowym w Łobzie.
 3. Pozbawienie patronatu zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego zakazu używania przyznanego patronatu oraz wycofania wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych, na których widnieje herb/logotyp Powiatu Łobeskiego.
 4. W przypadku nie zastosowania się do zaleceń w ust. 4 Starostwo Powiatowe w Łobzie będzie dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
 5. Starostwo Powiatowe w Łobzie zastrzega sobie możliwość wizytacji wydarzenia objętego Patronatem Starosty Łobeskiego.

§ 8

Postanowienia niniejszego regulaminu ulegają zmianie w trybie jego uchwalenia.