Projekty UE

PROJEKTY UNIJNE/RZĄDOWE

Nasze projekty Unii Europejskiej to miejsce, gdzie znajdą Państwo najważniejsze informacje związane z realizacją poszczególnych projektów.


Projekty UE

Powiat Łobeski, informuje że w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, realizuje projekt  pn. „Dostosowanie Infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu łobeskiego” nr konkursu RPZP.09.09.00-IZ.00-32-0001/15 działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.


 

Projekty UE

Powiat Łobeski, informuje że w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Działanie 2.5 „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” realizuje projekt pn. „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Resku” nr RPZP.02.05.00-32-A022/16.


 

Projket ZS Łobez

Projekt "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekty - logotypy

Powiat Łobeski realizuje projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dalej zwany RIIP WZ.  „Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”