Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Opis Operacji:

  1. typ/nazwa - Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z Borkowo - Dobra - Bród na odcinku od km 0+000 do km 5+390 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.
  2. cel operacji - niwelowanie utrudnień komunikacyjnych w regionie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4303Z na odcinku 5,39 km oraz poprawa dostępu do świetlicy wiejskiej w Orlu.
  3. planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty - poprawa dostępu do świetlicy wiejskiej w Orlu poprzez przebudowę drogi na odcinku 5,39 km.