Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

 • Duży piętrowy budynek
 • Logo PPP

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Konopnickiej 42
73-150 Łobez

tel. 91 39 741 62
fax 91 57 921 54

DYREKTOR
Violetta Plenzler - Ciebiera
tel. 91 39 741 62

mail:
ppplobez@wp.pl
ppp@powiatlobeski.pl

strona internetowa:
www.powiatlobeski.pl

strona BIP:
ppp.lobez.ibip.pl

FACEBOOK

 

ZAPRASZAMY:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 730 - 1800
piątek: 730 - 1530

 

Zadania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łobzie:

 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, poz. 60
 • Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 1 lutego 2013 r. poz. 199)
 • Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017r. poz.1647)
 • Rozporządzenie  MEN z dnia 09.08.2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24.08.2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 • Diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 • Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.